പാവലിന്റെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ.

പാവലിന്റെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ.
പാവലിന്റെ വേര് അരച്ച് മോരിൽ ചേർത്ത് സേവിച്ചാലും ഇതേ ഫലം ലഭിക്കും. അർശസ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം പോക്കിനും ശമനമുണ്ടാകും.

പാവലിന്റെ ഇലയുടെ നീര് മഞ്ഞപ്പിത്ത നിയന്ത്രണത്തിന് നല്ലതാണ്.

ഉള്ളം കാൽ പുകച്ചിലിന് പാവൽ ഇല നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. പാവൽ ഇലയുടെ നീര് മൂന്നു ദിവസവും മൂന്നു പ്രാവശ്യം കാൽ വെള്ളയിൽ തേച്ച് തിരുമ്മിയാൽ ഉള്ളം കാലിലെ പുകച്ചിലിന് ശമനമുണ്ടാകും.

ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിൽ ശമിക്കുവാൻ പാവയ്ക്ക അരച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി.

കായം, ഇന്തുപ്പ് എന്നിവയൊടോപ്പം പാവൽ ഇലയുടെ നീരും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ കൃമി രോഗങ്ങൾ ശമിക്കും.

പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് നല്ലൊരു ഔഷധമായി പാവയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. പാവയ്ക്ക ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീര് കുടിക്കുന്നതും, അരിഞ്ഞ പാവയ്ക്ക തൈരും ഉപ്പുമായി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും പാവയ്ക്ക ജൂസായി കുടിക്കുന്നതും പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായകരമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *